Description

ฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภูวนาถ ยุพานวิทย์

นายภูวนาถ ยุพานวิทย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง

รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย

นางดาวรุ่ง สุระศรี

นางดาวรุ่ง สุระศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางนิตยา เดชวิริยะรัตน์

นางนิตยา เดชวิริยะรัตน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางรังสิยา สีจันทา

นางรังสิยา สีจันทา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นายชาญ สิ่วไธสง

นายชาญ สิ่วไธสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป