โรงเรียนพุทไธสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2493 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดมณีจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนปีแรกเฉพาะมัธยมศึกษา  ปีที่  1  ภาคเรียนที่  1  จำนวน  1  ห้องเรียน นักเรียน  45  มีครู  2  คน คือ                                                                                              1. นายจำรูญ มณีวรรณ เป็นครูใหญ่                2. นายเกษม เฮงสวัสดิ์ ครูปฏิบัติการสอน

                                                               

ภาพศาลาการเปรียญวัดมณีจันทร์

                 ปลายปี พ.ศ. 2493 ได้บรรจุครูเพิ่มอีก 1 คน คือ นายวิโรจน์ อาจจำนงค์  ปลายปี พ.ศ. 2494 ทางราชการได้มอบพื้นที่ทางโรงเรียนราษฎร์วิศิษฎ์วิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน ให้เป็นสมบัติของโรงเรียน จึงได้ย้ายสถานที่การศึกษา ปัจจุบันเป็นคิวรถ พุทไธสง  และได้ขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้นอีกเป็น 4 ห้องเรียนปี พ.ศ. 2495 โรงเรียนได้ย้ายสถานศึกษามาปฏิบัติการเรียนการสอน ณ ที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ซึ่งเดิมเป็นวัดร้าง โรงเรียนได้ขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้นในปีการศึกษาต่อ ๆ มาตามลำดับ

                                                            

ภาพโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)  

                                                   ภาพ ดร. ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้น                           

                    วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2514 ดร. ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้นได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเห็นว่าบริเวณ โรงเรียนแห่งเก่าคับแคบ จึงให้หาที่แห่งใหม่เพื่อขยาย โรงเรียนในโอกาสต่อไป 

                     นายบุญนาค เจริญศรี นายอำเภอ และนายจรูญ มณีวรรณ อาจารย์ใหญ่สมัยนั้น ได้นำอธิบดีกรมสามัญศึกษาไปเลือกที่แห่งใหม่อยู่ในเขตบ้านเตยซึ่งเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ 4 บ้านเตย ตำบลพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นที่ดินที่ทางอำเภอซื้อไว้เพื่อสร้างสนามกีฬาประชาชน  มีเนื้อที่ 24 ไร่ 55 ตารางวา ที่ดินว่างเปล่า 2 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา รวมที่ดินสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 ที่โรงเรียนทำเรื่อง ขอใช้จากราชพัสดุ  จังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 8 ไร่เศษ คณะศิษย์เก่าร่วมบริจาคเงิน เพื่อซื้อที่ดินรวม 79 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา ต่อมาคณะครู บุคลากรได้บริจาคซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 3 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา ปัจจุบันรวมพื้นที่ทั้งหมด 83 ไร่ 12 ตารางวา                                                 

                                                       ภาพป้ายโรงเรียนพุทไธสง เขตบ้านเตย

ทำเนียบผู้บริหาร 

                1. นายจำรูญ มณีวรรณ พ.ศ. 2493-2518                                                                                                                        2. นายไสว กฤตเวทิณ พ.ศ. 2518-2519                                                                                                                            3. นายเรืองศิลป์ สุริสุวลักษณ์ พ.ศ. 2520-2533                                                                                                              4. นายบรรลือ คุรุธรรมจารุ พ.ศ. 2533-2535                                                                                                                5. นายวิบูลย์ รุ่งอดุลย์พิศาล พ.ศ. 2535-2537                                                                                                                6. นายวิเชียร เจริญครบุรี พ.ศ. 2537-2540                                                                                                                    7. นายฉัตรชัย ทีรฆวณิช พ.ศ. 2540-2543                                                                                                                      8. นายวิชัย อำไธสง พ.ศ. 2543-2547                                                                                                                            9. นายวิเชียร เจริญครบุรี พ.ศ. 2547-2551 ดำรงตำแหน่งวาระที่ 2                                                                                10. นายสุพจน์ สินสุวงศ์วัฒน์ พ.ศ. 2551-2559                                                                                                                11. นายประชัย พรสง่ากุล พ.ศ. 2559-2563                                                                                                                    12. นายศักดิ์ ซารัมย์ พ.ศ. 2564-2565                                                                                                                            13. นายภูวนาถ ยุพานวิทย์ พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน

ระพุทธรูปประจำโรงเรียน เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร พระนามว่า “ พระพุทธรตนมาลา ”     

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน ศาลหลวงพ่ออุดม                                                                        ตราสัญลักษณ์โรงเรียน   เป็นรูปเปลวเทียนอยู่บนมือประสานล้อมรอบด้วยเกลียวเชือก  รอบนอก คือ กลีบบัว                                                           9 กลีบ  ข้อความข้างในเป็นชื่อของโรงเรียนและคำขวัญของโรงเรียน กลีบบัว 9 กลีบ                                                       หมายถึง  ความเจริญก้าวหน้า และสถานที่ตั้งโรงเรียนอยู่ริมสระบัว เกลียวเชือก หมายถึง                                                 ความสามัคคีกลมเกลียว  มือประสาน หมายถึง การรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์                                                                     เปลวเทียน หมายถึง  แสงสว่างทางปัญญา         

อักษรย่อโรงเรียน             พ.ส.                                                                                                    

สีประจำโรงเรียน              สีม่วง – ขาว             

ต้นไม้ประจำโรงเรียน       ต้นอินทนิล 

ปรัชญาของโรงเรียน        สุขา สังฆัสสะ สามัคคี : ความสามัคคีนำมาซึ่งความสุข                        

คำขวัญประจำโรงเรียน    ประพฤติดี มีวิชา สามัคคี มีวินัย                                                          

อัตลักษณ์ของโรงเรียน      รักสะอาด มารยาทงาม                                                                     

เอกลักษณ์ของโรงเรียน     แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน