สภาพทั่วไป/ที่ตั้ง/ขนาด/ลักษณะภูมิประเทศ
          โรงเรียนพุทไธสงเป็นโรงเรียนประจำอำเภอพุทไธสง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากทางจังหวัดประมาณ 64 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอ/จังหวัดข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้           ติดต่อกับ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพแสดงอาณาเขตอำเภอพุทไธสงในจังหวัดบุรีรัมย์

ที่ตั้ง/ขนาด                                                                                                     โรงเรียนพุทไธสง ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านเตย ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลพุทไธสง ห่างจากเทศบาล 1.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 83 ไร่ 12 ตารางวา มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้

  ทิศเหนือ        ติดต่อ เขตที่นาของราษฎร                                                          ทิศตะวันออก    ติดต่อ เขตโรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์                                              ทิศตะวันตก     ติดต่อ เขตหมู่บ้านเตย ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง                                    ทิศใต้           ติดต่อ เขตถนนสายพุทไธสง – นาโพธิ์

ภาพแสดงที่ตั้งของโรงเรียนพุทไธสง

ภาพแสดงแผนผังบริเวณโรงเรียนพุทไธสง

ภาพแสดงแผนที่ Google Map ของโรงเรียนพุทไธสง