วิสัยทัศน์
              เป็นโรงเรียนคุณธรรม  เลิศล้ำวิชาการ สู่มาตรฐานสากล ภายในปี 2567

  พันธกิจ
               1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะตามมาตรฐานสากล
              2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
              3. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล

  เป้าประสงค์                                                                                                                                                                                                                                1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม                                                                                                                                                                                                                                2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานสากล                                                                                                                                                                                                              3. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                                                                                                                                                                  4. มีกระบวนการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล                                                                                                                                                                                                5. มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีทักษะความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

  กลยุทธ์ของโรงเรียนพุทไธสง                                                                                                                                                                                                                    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน                                                                                                                                                                                                                     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                                                                                                                                       กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์                                                                                                                                                                                                             กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน                                                                                                                                                                                                                     1.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตอบสนองความต้องการของผู้เรียน                                                                                                                                                                           2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการอ่าน เขียน คิด คำนวณ และสื่อสาร                                                                                                                                                                         3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามหลักเกณฑ์และจบการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาตามเวลาที่กำหนด และมีผลทดสอบระดับชาติสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติทุกรายวิชาทุกชั้นปี                                                                                                                                                                                                                                        4. เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนตามที่สถานศึกษากำหนด

              กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                                                                                                                                    1.  พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                                                                                                                        2. พัฒนาการใช้เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน                                                                                                                                          3. เพื่อพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย ตรงตามศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล                                                                                                                            4. พัฒนาระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน                                                                                                                                    5. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเน้นการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก

               กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ                                                                                                                                                                        1.  เพื่อพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้                                                                                                                                                                                2. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                                                                                                                    3. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ

  ค่านิยม                                                                                                                                                                                                                                       “มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตอาสา”

  วัฒนธรรมองค์กร                                                                                                                                                                                                                       “มีเป้าหมายร่วมกัน ทำงานเป็นทีม”

  สมรรถนะ                                                                                                                                                                                                                                                                   1.  มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร                                                                                                                                                                                                                2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน