วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 งานศูนย์การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์หม่อนไหม
โรงเรียนพุทไธสง นำนักเรียน คือ เด็กชายกฤษดากร สาไธสง และ เด็กหญิงวรรณวารี ศรีวิชัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 โรงเรียนพุทไธสง เข้ารับโล่พระราชทาน (รางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 1) การประกวดเส้นไหมลืบสาวมือ (พันธุ์โทยพื้นบ้าน) ระดับมัธยม ในงาน “ครานกยูง
พระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566