ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้บันทึกข้อตกลงร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน
นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับกระทรวงแรงงานโดยมีวัตฤประสงค์ในการบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สอดคล้องกับการปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาด
แรงงาน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต อ่านเพิ่มเติมคลิกที่ลิงค์ https://thaimengaantam.doe.go.th/ หรือคลิกที่ภาพด้านล่าง