วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายภูวนาถ ยุพานวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ คุณครูที่ปรึกษา และนักการโรงเรียนพุทไธสง ได้ออกเยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัว “สุระสิทธิ์” ซึ่งมีบุตรเรียนที่โรงเรียนพุทไธสง ๓ คน ประกอบด้วยเด็กชายเพชรน้ำเอก สุระสิทธิ์ ชั้นม.๒/๒ เด็กชายเติมศักดิ์ สุระสิทธิ์ ชั้น ม.๓/๓ และนางสาวแสนดี สุระสิทธิ์ ชั้น ม.๕/๑๐ ซึ่งทุกคนเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดี นิสัยสุภาพเรียบร้อย แต่ฐานะทางบ้านยากจน จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ซึ่งครูที่ปรึกษาได้ออกเยี่ยมบ้านและพบสภาพความเป็นอยู่ที่ลำบาก โดยเฉพาะฤดูฝนที่น้ำซึมเข้าในตัวบ้านทำให้ที่นอนเปียกชื้น ประกอบกับครอบครัวมีอาชีพค้าขาย รายได้ไม่แน่นอน ครูที่ปรึกษาจึงได้นำเรื่องเรียนให้ผู้บริหารทราบ รวมถึงประสานผู้นำชุมชนให้ทราบข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนจึงได้รีบให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วน ด้วยการนำเตียงนอน ๒ ชั้น ทุนการศึกษาจำนวน ๒,๐๐๐ บาท และชุดที่นอน ไปมอบให้แก่นักเรียน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจแก่ครอบครัวสุระสิทธิ์ ในครั้งนี้