ประวัติโรงเรียนพุทไธสง

          โรงเรียนพุทไธสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2493 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดมณีจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนปีแรกเฉพาะมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 45 มีครู 2 คน คือ
          1. นายจำรูญ มณีวรรณ เป็นครูใหญ่
          2. นายเกษม เฮงสวัสดิ์ ครูปฏิบัติการสอน

          ปลายปี พ.ศ. 2493 ได้บรรจุครูเพิ่มอีก 1 คน คือ นายวิโรจน์ อาจจำนงค์ 

          ปลายปี พ.ศ. 2494 ทางราชการได้มอบพื้นที่ทางโรงเรียนราษฎร์วิศิษฎ์วิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน ให้เป็นสมบัติของโรงเรียน จึงได้ย้ายสถานที่การศึกษา ปัจจุบันเป็นคิวรถ พุทไธสง และได้ขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้นอีกเป็น 4 ห้องเรียน 
          ปี พ.ศ. 2495 โรงเรียนได้ย้ายสถานศึกษามาปฏิบัติการเรียนการสอน ณ ที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
(โอภาสประชานุกูล) ซึ่งเดิมเป็นวัดร้าง โรงเรียนได้ขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้นในปีการศึกษาต่อ ๆ มาตามลำดับ 
          วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2514 ดร. ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้นได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเห็นว่าบริเวณ โรงเรียนแห่งเก่าคับแคบ จึงให้หาที่แห่งใหม่เพื่อขยาย โรงเรียนในโอกาสต่อไป  นายบุญนาค เจริญศรี นายอำเภอ และนายจรูญ มณีวรรณ อาจารย์ใหญ่สมัยนั้น ได้นำอธิบดีกรมสามัญศึกษา ไปเลือกที่แห่งใหม่อยู่ในเขตบ้านเตยซึ่งเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ 4 บ้านเตย 
ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นที่ดินที่ทางอำเภอซื้อไว้เพื่อสร้างสนามกีฬาประชาชน  มีเนื้อที่ 24 ไร่ 55 ตารางวา ที่ดินว่างเปล่า 2 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา รวมที่ดินสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9  ที่โรงเรียนทำเรื่อง ขอใช้จากราชพัสดุ จังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 8 ไร่เศษ     คณะศิษย์เก่าร่วมบริจาคเงิน  เพื่อซื้อที่ดินรวม 79 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา ต่อมาคณะครู บุคลากรได้บริจาคซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 3 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา ปัจจุบันรวมพื้นที่ทั้งหมด 83 ไร่ 12 ตารางวา

          พระพุทธรูปประจำโรงเรียน เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร พระนามว่า “ พระพุทธรตนมาลา ”


praputtaratanamala03 e  

 


          สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน ศาลหลวงพ่ออุดม

 san udom e

          ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

 LogoSchool

          เป็นรูปเปลวเทียนอยู่บนมือประสานล้อมรอบด้วยเกลียวเชือก รอบนอกคือกลีบบัว 9 กลีบ ข้อความข้างในเป็นชื่อของโรงเรียนและคำขวัญของโรงเรียน 

          กลีบบัว 9 กลีบ หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าและสถานที่ตั้งโรงเรียนอยู่ริมสระบัว

          เกลียวเชือก หมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียว

          มือประสาน หมายถึง การรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์ เปลวเทียน หมายถึง แสงสว่างทางปัญญา


          อักษรย่อโรงเรียน พ.ส.


          สีประจำโรงเรียน สีม่วง – ขาว

          ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นอินทนิล

          ปรัชญาของโรงเรียน สุขา สังฆัสสะ สามัคคี : ความสามัคคีนำมาซึ่งความสุข

          คำขวัญประจำโรงเรียน ประพฤติดี มีวิชา สามัคคี มีวินัย

         อัตลักษณ์ของโรงเรียน จิตอาสา รักสะอาด มารยาทงาม

         เอกลักษณ์ของโรงเรียน "แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน"