วิสัยทัศน์

                                       เป็นโรงเรียนคุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายในปี 2563

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารการจัดการตามหลักคุณธรรมและมาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เทียบเคียงมาตรฐานสากล