ครูพัฒนาผู้เรียน

 Foreign04  man women 
นางวรพร  กสานติ์ศรี นายวิเชียร  นูหาร นางอุบลรัตน์  แสนมณี
ครูแนะแนว ครูแนะแนว  ครูแนะแนว 
women  Teacher06  Teacher05 
นางรำไพ  โมกศรี นางสาวบุษกร  พัชราชีวิน นางสาวณัฐกฤตา  แสนเจ๊ก
ครูแนะแนว   เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักเรียน เจ้าหน้าที่งานบุคคล
women   women women 
นางสาวพรรณิภา  อยู่สบาย นางสาวโสพิศ  ดัดธุยาวัตร นางถาวร  เคลื่อนไธสง
ครูการเงิน ครูการเงิน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
women Teacher08 
นางสาวพิมพ์มาดา  ชาติไธสง นางสาวอำภา  พรมโสภา  
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป