บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 Foreign03  man Foreign02 
นางกาญจนา  กลีบบัวแก้ว   นายโกศักดิ์  เชาวนพุทธิสาร นายนิมิตร  มนัสศิลา
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้าระดับ ม.5 ครู 
Foreign05 Foreign06 Foreign07 
 นายชัย  โมกศรี  นางรัตนกันย์  เพียพยัคฆ์ นางสุวรรณี  เถลิงลาภ 
 ครู  ครู  ครู
Foreign08  Foreign09 Foreign10
 นางสาวศิริวิจิตร  อำไธสง  นางศราธร  อุนาริเน นางสาวชนัดดา  บุตรเพ็ชร 
 ครู  ครู  ครู
Foreign11  Foreign13 Foreign12 
 นายธรรมรัตน์  สว่างวงค์  นางสาวสุภาวดี  สิทธิ์รัมย์ นางสาวกรรณิการ์  เยียวรัมย์ 
 ครู  ครู  ครู
Foreign14 Foreign17   man
 นางสาวภรณี  สุดประโคน นางสาวอัจฉรา  พลอยรัมย์ นายพรมศิริ  ชนะน้อย  
 ครู ครู   ครู
 Foreign01 women  man 
 นางสาวธัญญวีร์  กีรติญานันท์  นางสาวบังอร  พรโพธิ์งาม นายมนตรี  บุญสิทธิ์
ครู ครู  ครู 
women  women  women
 นางสาวกนกวรรณ  ทับสีรัก  นางสาวสุณิศา  แผ้วพลสง  นางทิวาพร  โพธิ์ชื่น
ครู ครู ครู
     
 women women   
 นางสาวสิเรียม  ลวดไธสง  นางสาวศศิธร  เจริญพันธุ์วงศ์
ครู ครู
     
     
 
     
Foreign16 
Mr.Nick Anderson
ครูชาวต่างชาติ