บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

Health03  Health04 Health01
 นายศุภฤกษ์  ศุภรัตนสมัย  นายชูศักดิ์  บาริศรี นายสมชาย  มาลาศรี
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  หัวหน้าระดับ ม.1 ครู 
Health06 Health07 man
นางสาวชุติญา  อุ่นทานนท์  นายจักรนรินทร์  นามวิเศษ นายศิริพงษ์  คำไทย 
 ครู  ครู ครู 
man man Teacher04
นายสมเดช  คำดำ  นายธนวิน  เกิดประโคน  นายปิยะนิติ  วรรณวิจิตร
 ครู ครู ครู
Health08 Teacher07
นายเชิดชัย  จิตรโท นายภานุมาศ  โพธิราช  
พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง