บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 


Math11
 Math04
Math03
นางสาวคำพันธ์ ดาพัวพันธุ์ นางสาวเพชรา  เพชรแก้ว นางประภาพรรณ  จ่าไธสง 
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้าระดับ ม.6  ครู
     
Math05 Math08 Math01
 นางเพ็ญนภา  อุปภา นางสาวอัญชลี  ตรีไตรศูล นางวาสนา  จันเสริม
 ครู  ครู  ครู
     
 Math10  Math09 Math12 
 นางสาวชนานันท์ ศรีภา  นายจักรพงษ์  โจไธสง

นางสาวเกษณีย์  ยอดไฟอินทร์

 ครู  ครู ครู 
     
 Math16  Math13 Math15 
นางสาวปริยากร  สุภาพ   นางสาวอนุชิดา  สีนาค นางสาวสุพัตรา  กุสิรัมย์
 ครู ครู  ครู 
     
 Math14 man   women
นางชฎาณิศ  บุญมะยา    นายศักดา  ยอดไฟอินทร์  นางอรพิชชา  ต้ายไธสง
 ครู  ครู ครู 
     
women women women
นางพรลภัส  แสงสีงาม  นางสาวศิริลักษณ์  วงค์อามาตย์  นางสาวพรพิศ  กะอาจ
ครู ครู พนักงานราชการ
     
 man women   
นายวิสุทธิ์  ธีระกุล นางรุ่งทิวา  โจไธสง 
ครู
 ครูอัตราจ้าง