บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 Career06  Career02 Career04 
 นายอุดม  เคลื่อนไธสง  นายสำราญ  หอมกลิ่น  นางสถาพร  ศรีหาวงษ์
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ครู  ครู
Career05 Career01  Career07
นายวิรัช  วงสวาห์  นายสกุณ  จ่าไธสง นางสาวจันทร์เพ็ญ  จะหวังผล
 ครู  ครู ครู 
Career08 Career15 Career09 
 นางอุบลรัตน์  มาศภูมิ  นางสุดาวรรณ  เพชรแก้ว  นางปัญจภรณ์  เฉิดไธสง
 ครู ครู  ครู 
Career10 Career12 Career11
 นางสาวเอมอร  วิริยะขันติกุล นายพิเชษฐ์  เพ่งเล็งดี นางสาวอิสยาห์  ถือสยม
 ครู  ครู  ครู
 Career13  women Career16 
 นางสาวทิวาทิพย์  พิบูลย์  นางศศิธร  พันธ์พานิชย์ นายสมพร  จงจอหอ
 ครู  ครู ครู
Career17 women  women
นางสาวมนนภัส  หงษ์สา  นางสาวพรรณิภา  อยู่สบาย  นางสาวโสพิศ  ดัดธุยาวัตร 
 ครู
  ครู   ครู