บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

Science06  Science11  Science02
  นางกรองทอง  กิติสกนธ์ นางอรัญญา  หมอกไชย   นางวรวัฒน์  สาแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  หัวหน้าระดับ ม.3 ครู 
Science07 Science04  Science05 
นางพรพิมล  เตยสระน้อย
 นางธัญภา  เมธาทวีภัทร นางยุพิน  ตุงไธสง 
 ครู ครู  ครู 
Science09 Science00  Science08 
 นายเด่น  เกี้ยวไธสง นายวรัทภพ  สมันศรี นายไกรศร  เจียมทอง 
 ครู ครู  ครู 
Science13 Science10  Science14 
 นางสาวกัญญาภัค  แสงสาย  นางสีอำพร  สอนไธสง นายเทวฤทธิ์  จันเสริม
 ครู ครู  ครู 
Science15 Science12 women
 นางสาวอรัญนี  ลอยหา นางสาวรวิภักดิ์  เทวรัตน์
นางปวัญญา  นาคะวงศ์ 
 ครู ครู   ครู
women man women
นางสาวปิ่นอนงค์  ศิลประกอบ  นายทนงศักดิ์  นาคแก้ว นางน้ำค้าง  รัตนพันธ์
 ครู  ครู ครู 
women man man
นางสาวนาทอะนงค์  เกียรติสุข  นายวิทยา  รัตนพันธ์ นายวราวุฒิ  เจริญสุข
 ครู  ครู ครู 
man women
นายศิวกร  เสริมประเสริฐ นางสาวรุ่งฤดี  แสงกุล  
ครู ครู