บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 arunnee tanongsak 
arunnee2  
tanongsuk2  
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้าระดับ  
     
     
 krongthong tanyapa   yupin
krongthong2 tanyapa2  yupin2 
 numkang  wittaya  pawanya
 numkang2 wittaya2   pawanya2
 pornpimol pinanong  nartanong 
 pornpimol2  pinanong2  nathanong2
  seeumporn kantabhuk   tudsanee
 seeumporn2  kunyabhuk2 tudsanee2 
 rungrudee sarunyaporn   arunya
 rungrudee2 sarunporn2  arunya2 
  sumittra  uraiporn  tewarit
 sumittra2  Uraiporn tewarit2 
 den siwakorn  warawut
 den2 siwakorn2 warawut2 
tanathon 
issayah   sudawan
tanathon2  issaya2  sudawan2 
sasitorn   thirapong somporn 
sasithon2   thirapong2 somporn2 
 jatamas  monnapat sarawut 
jutamas2 monnapat2 sarawut2
thaworn 
   thaworn2