บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

   sureeyun
 suriyun2
Social06  Social01 Social03
 thirachai2  jumroon2  pokkrong2
Social08 Social07  pornpol 
patinya2 pattarapawat2 pornphon2
 pornpirom  siranuwat
patcharee 
 pornphirom2 silanuwat2 patchara2 
 tanawut  narunart  Sarawut
thanawat2 narunath2 sarawut2
prapaporn suparada   patcharaporn
prapaporn2 suparada2 patcharaporn2 
 wilailuk
 wilailuk2