บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 sureeyun Social01 
suriyun2 jumroon2 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้าระดับ  
     
     
Social06  Social03 Social07
 thirachai2 pokkrong2 pattarapawat2 
Social08 siranuwat  pornpol 
patinya2 silanuwat2 pornphon2
 pornpirom Sarawut 
patcharee 
 pornphirom2 sarawut2  patchara2 
 tanawut  narunart prapaporn 
thanawat2 narunath2 prapaporn2
suparada wilailuk   patcharaporn
suparada2  wilailuk2  patcharaporn2