บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 Social08 Social01 Social03 
นายปฏิญญะ  สังสะนา  นายจำรูญ  บุญที  นายปกครอง  มาลานนท์
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้าระดับ ม.2 ครู 
Social06 Social07  Social09 
นายธีระชัย  เถลิงลาภ   นายภัทรภาวัฒน์  ตองติดรัมย์ นายสุริยันต์  แสงมล 
 ครู  ครู  ครู
women women man 
 นางสาวสุพัตรา  จันทร์วงศ์ นางละมุด  ศรีสุข   นายธนวิชญ์  ไร่นา
 ครู ครู  ครู 
women women  man
 นางสาวพัชรี  ทองทวี นางสาวกองทรัพย์  กุมไธสง นายศราวุธ  ประสมศรี
ครู  ครู   ครู
 man man   women
 นายนฤนาท  สามารถกุล นายพรพล  เทพไทยอำนวย นางสาวประภาพร  วรกระโทก 
ครู  ครู  ครู 
 man  women  women
นายธนวรรธน์  พาสศรี  นางสาวพัชรา  หงคำมี  นางวิไลลักษณ์  พิริยะตระกูล
 ครู  ครู พนักงานราชการ
women Social12
นางสาวพัชราพร  ศรีคุณ  นายไกรพล  ชัดไธสง  
พนักงานราชการ  วิทยากรท้องถิ่น