บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

chayanuch   tharerngsuk  

chayanuch2 

thalerngsuk2

 

        หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้าระดับ  
     
     
 keysinee
urairut wassana
kedsarin2  urairut2  wassana2
theerapong passakorn krissana
thiraphon2 pasakorn2 kridsana2
keswalee pattaraporn jariyaporn
kedwalee2   pattaraporn1 jariyaporn2 
 wanwaree  prakarn  
wanwaree2 prakan2