บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

Thai10   man Thai09 

นางอุไรรัตน์  ศรีวงษ์ชัย

นายเถลิงศักดิ์  ภูคำนวน นายธีระพล  ศรีวงษ์ชัย 
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้าระดับชั้น ม.4 ครู  
     
Thai06 Thai07 Thai08
นางเกษรินทร์  กระจ่างวงศ์ นางวาสนา  ตองติดรัมย์ นางชญานุช  ถิรติกาญจน์
 ครู  ครู  ครู  
     
 man  women women 
นายภาสกร  บาลไธสง นางสาวจริยาภรณ์  บุญนำพา นางสาวสิริกร  สืบวัน
 ครู  ครู   ครู  
     
 women women  women 
นางสาววนิดา  หมื่นจิตร นางสาวภัทรภรณ์  ละมุน นางสาวเกศวลี ดาวันนา
 ครู   ครู   ครู 
     
man Teacher03
นายกฤษณะ  ยุดรัมย์ นายปราการ  วัฒนานุสิทธิ์  
ครู  พนักงานราชการ