ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

 TT01 TT02  TT03 
นางเรืองนิตน์  ปลั่งกลาง  นายประจิม  เจิมแหล่ นายสมควร  แดงสอน 
 ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างประจำ
 TT04 UU02  UU01 
 นายเกรียงไกร  ไชยสุวรรณ นายกิตติ  ฉวีวงศ์ นางบัวลี  ฉวีวงศ์
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราว
UU03  man man 
 นายเด่นพงษ์  ภาษี นายบรรลือ  กิจไธสง นายพรศักดิ์  ฉวีวงศ์
ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราว
women man man 
นางพรศิริ  มหาโคตร นายสุบิน  ปักกาสาร นายจารุวัตร  พันธุ์พงศ์ 
ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราว
 man man 
 นายนิวัฒชัย  ต้ายไธสง นายชลทิศ  แซ่เหง่า
ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราว